Skip to content

فرآیندهای واحد برنامه، بودجه و تحول اداری

جهت دریافت فرآیندهای واحد برناه، بودجه و تحول اداری که با عناوین ذیل می باشد؛ اینجا کلیک نمایید.


فرآیند اخذ مجوز ادامه تحصیل و پذیرش مدرک تحصیلی بعد از اخذ مجوز ادامه تحصیل

فرآیند برگزاری دوره های آموزشی اعضای غیرهیات علمی ضمن خدمت

فرآیند دریافت گواهینامه دوره های آموزشی اعضای غیرهیات علمی ضمن خدمت

فرآیند ارتقا

فرآیند پیشنهادات

فرآیند تکریم ارباب رجوع

فرآیند درخواست کالا از سامانه اموال