Skip to content

فرآیندهای امور مالی

جهت دریافت فرآیندهای امور مالی که با عناوین ذیل می باشد؛ اینجا کلیک نمایید.


فرآیند وصول و تامین اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی

فرآیند تامین اعتبار از محل بودجه جاری

فرآیند حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی

فرآیند نام نویسی بیمه

فرآیند دفترداری و تنظیم حسابها

فرآیند رسیدگی و کنترل اسناد

فرآیند حسابداری شبانه، مجازی، غیرایرانی، تمبر دانش نامه

فرآیند پرداخت بابت قراردادها مثل اجاره ها

فرآیند حق التدریس و حق الزحمه پایانه نامه