Skip to content

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده در دانشگاه


 • سال 1394
 1. ایمنی و بهداشت محیط کار
 2. اطفاء حریق و راههای پیشگیری از آن
 3. کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
 • سال 1395
 1. جستجو و امداد و نجات
 2. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 3. تکریم ارباب رجوع
 4. کلاس آموزشی Excel
 5. اتوماسیون اداری
 6. مالیات برارزش افزوده
 • سال 1396
 1. محیط زیست و دولت سبز
 2. گزارش نویسی اداری
 3. رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
 4. پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
 5. اخلاف فردی، اجتماعی و اداری-ارتباط موثر
 • سال 1397
 1. آسیب شناسی خانواده
 2. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 3. نظام تصمیم گیری در امور اداری
 4. روانشناسی خانواده
 5. خانواده متعالی در اسلام
 • سال 1398
 1. آموزشی و فرهنگی (دوره TA)
 2. حسابداری تعهدی
 3. نقش حجاب در خانواده
 4. ارتباطات سازمانی
 5. احکام زندگی اسلامی
 6. احیای پایه (CPR)

دوره های آموزشی برگزار شده در خارج دانشگاه


 • سال 1395
 1. سامانه غدیر(دوره تخصصی)
 2. کلاس نهادهای غیردولتی
 3. راهبردهای جستجودستیابی به اطلاعات در محیط وب
 4. امر به معرف و نهی از منکر
 5. مدیریت ارتباط با کاربر در کتابخانه های دانشگاه
 • سال 1398
 1. حقوق اداری
 2. آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی
 3. ارایه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی
 4. دادرسری مالیاتی

دوره های آموزشی غیرحضوری