Skip to content

اهداف و شرح بنیاد خیرین

هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه علم و فناوری مازندران به شرح ذیل می باشد:

  • اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.
  • ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی.
  • شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.
  • نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.
  • ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی )جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.
  • برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی.
  • نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم.
  • نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه.
  • حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
  • حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.
  • پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.
  • حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.
  • حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
  • حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.
  • ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.
  • حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.
  • حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
  • ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.