Skip to content

اهداف و شرح وظایف امور فنی و طرح های عمرانی

اهداف و شرح وظایف امور فنی و طرح های عمرانی

اهداف امور فنی و طرح های عمرانی:

برنامه ریزی و مطالعات به منظور ایجاد فضاهای مورد نياز براساس برنامه توسعه جامع آموزشی دانشگاه شامل: ساختمانهای آموزشی و كمك آموزشي، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه و اجرا درحداقل زمان ممکن با درنظر گرفتن صلاح دانشگاه. دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه های آموزشی، اداری، رفاهی و غیره.

رسیدگی به امور فنی ساختمان‌های دانشگاه، مدیریت مسائل مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و بناهای دانشگاه و ارائه مشاوره لازم به دانشکده‌ها در این زمینه، انجام هماهنگی‌های مرتبط با تعمیرات مورد نیاز در بناها و تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه.

وظایف امور فنی و طرح های عمرانی:

تهيه طرح جامع دانشگاه و تامين زمين و امكانات بادر نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی. بازدید و شناسایی زمین های مورد نظر جهت مجتمع دانشگاهی. تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود. تهیه نقشه های اجرایی پروژه ها و طرحهای عمرانی دانشگاه. انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و آيين نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی. انجام امور مربوط به پيمانها شامل برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد با شركت های مشاور و پيمانكاران. بررسی و رسيدگی به صورت وضعيت ها، كاركردها و موارد مالی مشاوران و پيمانكاران در طرح‏های عمرانی و تهيه ی گزارشهای لازم در اين مورد. نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی. نظارت عاليه بر خدمات مهندسی مشاوران. فراهم نمودن امکانات کاری وسایل و ابزار مورد نیاز. بررسی و پیش بینی نیازهای آتی فضاهای مورد نیاز دانشگاه و برنامه ریزی جهت حصول به نتیجه مطلوب. رسيدگی به اختلاف نظرات پيمانکاران و مهندسين مشاور.پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین تأسیسات فنی مورد نیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم، اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تأسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تأسیسات دانشگاه، انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی.

.