Skip to content

معرفی امور فنی و طرح های عمرانی

معرفی امور فنی و طرح های عمرانی

مدیریت طرح‌های عمرانی و امور فنی دانشگاه علم و فناوری مازندران متولی و مجری ساخت‌وساز فضاهای مورد نياز و نیز مدیر امور فنی و نگهداری و تعمیرات ساختمان‌های دانشگاه علم و فناوری مازندران است.

این واحد جهت دستيابی به اهداف فوق و تحقق توسعه عمرانی دانشگاه و بهره‌‏وری بيشتر از فضاهای موجود، فعاليت بی‌وقفه نموده و در راستای اهداف مذكور نسبت به انجام فعاليت‌هایی به شرح ذيل اقدام می‌نمايد:

1- برنامه‌ریزی و مطالعه به منظور تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه برای توسعه جامع اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز و تنظیم موافقتنامه‌های مربوطه.
2- برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‏‌های مشاور و پيمانكار برای طرح‏‌های عمرانی.
3- نظارت بر حسن اجرای طرح‌‏های عمرانی دانشگاه طبق مقررات مربوطه.
4- بررسی صورت‌وضعيت‏‌ها و كاركردهای پيمانكاران و مشاوران و موارد مختلف مالی طرح‌‏های عمرانی.
5- جمع‌آوری و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‏‌های عمرانی.
6- برنامه‏‌ريزی و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌‏های عمرانی.
7- تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
8- پيشنهاد بودجه‌‏های عمرانی دانشگاه برای تصويب در بودجه سالانه كشور.
9- تهيه و بررسی نقشه‏ طرح‌‏های عمرانی دانشگاه.
10- پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین تأسیسات فنی موردنیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم.
11- اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تأسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تأسیسات دانشگاه.
12- انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی.