Skip to content

فرآیندهای تحول اداری

فرآیندهای تحول اداری

جهت دریافت فرآیندهای تحول اداری که به عناوین ذیل می باشند؛ اینجا کلیک نمایید.


فرآیند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

فرآیند تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

فرآیند نظام پیشنهادات