Skip to content

فرم های کارگزینی

فرم های کارگزینی

جهت دریافت فر مهای کارگزینی که با عناوین ذیل می باشد، اینجا کلیک نمایید.


فرم ارزشیابی ویژه کارکنان سال 95

فرم ارزشیابی ویژه کارکنان سال 97 (به همراه فرم آموزش به همکاران علمی)

فرم قرارداد حق التدریس

فرم مخصوص داوطلبان حق التدریس