Skip to content

معرفی مدیریت حقوقی

معرفی مدیریت حقوقی

مدیریت امور حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن و همچنین انجام قراردادها و پاسخگویی به شکایات در جهت مختلف دانشگاه،در تنظیم روابط با اشخاص خارج از دانشگاه اکنون در ساختار تشکیلاتی دانشگاه مدیریت امور حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات زیر مجموعه معاونت اداری،مالی و پشتیبانی بوده و به عنوان مشاوری امین برای این معاونت و پشتیبانی صدیق برای همه حوزه ها و واحدهای دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد که :از جمله فعالیتهای این بخش موارد زیر می باشد 

-نظارت بر نحوه عقد قراردادها، دانشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف.
نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها.
-
مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي.
-
پيگيري مسائل حقوقي و پرونده هاي ارجاعي در دادگاه ها، ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه.
-
انجام مشاوره و ارائه راهنمايي واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور جلوگيري از اشتباهاتي كه منجر به اختلافات حقوقي خواهند شد.
-
تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز.
-
همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي كليه قراردادها و مصوبات..
-
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق