Skip to content

اهداف و شرح وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی

اهداف و شرح وظایف مدیریت اداری و پشتیبانی

1-تعیین خط مش و نظارت برحسن اجرای فعالیت های اداری و پشتبانی در سطح دانشگاه.

2-اجرای سیاست ها و خط مشی های انشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری،استخدامی،رفاهی و پشتیبانی.

3-تهیه و تنظیم آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستعورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید

4-مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری.

5-برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی با همکاری مدیریت برنامه،بودجه،تحول اداری و بهره وری دانشگاه.

6-پیش بینی ترفیع تغییر رتبه و پایه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.

 7-انجام تدارکات تامین وسایل و تجهیزات موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

8-ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری پرسنل دانشگاه.

9-نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.