Skip to content

معرفی مدیریت مالی

معرفی مدیریت مالی

حوزه مدیریت امور مالی با رویکرد هدايت و هماهنگي فعاليتهاي واحدهاي مالي و حسابداري  در دانشگاه علم فناوری مازندران، با هدف تامین منابع مالی دانشگاه از طریق ارتباط با وزارت دارائی و دریافت اعتبارات مصوب و تخصیصی، محاسبه و پرداخت هزینه ها و دریافت درآمدها و نگهداری حسابهای مربوط، تهیه گزارشها و صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و …) و ارائه خدمات تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملاتی دانشگاه  در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه حضور مستمر و کلیدی داشته است. در حال حاضر نیز مدیریت مالی به عنوان یکی از زیر مجموعه معاونت ادار،مالی و منابع انسانی انجام فرآیندهای مالی و معاملاتی دانشگاه را عهده دار بوده و در تلاش است با بهبود روز افزون روند کار با استفاده از امکانات و منابع موجود، به بهترین شکل وظایف محوله را به انجام رسانده و دانشگاه را در رسیدن به اهداف عالی، یاری نماید و در جهت ساختن کشوری آباد با آینده ای روشن گامی هر چند کوچک بردارد.