Skip to content

اهداف و شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری

اهداف و شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

1- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

2- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.

3- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با وزارت متبوع

4- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5- همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه

6- جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه

7- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

8- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

9- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

10- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.

11- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

12- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه.

13- مطالعه و برسی مستمر در سازمان و ظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

14- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

15- برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

16- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امنا و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.

17- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

18- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتهای، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

19- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه آموزشی برای کارکنان مزبور.

20- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.

21- برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش، پژوهش و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

22- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی

23- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگی سازمانی، سیستمهای و روشهای مورد عمل در دانشگاه

24- انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها

25- برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمهای، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.

26- مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی و سایر واحدهای ذی ربط.

27- حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه.

28-برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.

29- تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارزیابی اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.

30- اجرای برنامه آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول اداری و بهره وری.

31-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.