Skip to content

اهداف و شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه

اهداف و شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه

1-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

2-برنامه ریزی،تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.

3-بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای با وزارت متبوع.

4-بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

5-جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

6-تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.

7-نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

8-نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.

9-مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدهای و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.

10-انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.

11-مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدهای تابعه و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

12-تهیه و تنظیم نموددار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.

13-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیرآموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.

14-برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرآیند آموزش،پژوهش و فناوری با عنایت به شایسته سالاری،ابتکار،خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

15-انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدمات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه به هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.