Skip to content

معرفی مدیریت برنامه،بودجه، تحول اداری و بهره وری

معرفی مدیریت برنامه،بودجه، تحول اداری و بهره وری

واحد برنامه بودجه،تحول اداری و بهروری از سه گروه به شرح ذیل تشکیل شده است:

برنامه بودجه

تحول اداری

بهروری

برنامه بودجه:هدف بودجه نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد دانشگاه و نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه های توسعه واحد می باشد.

تحول اداري: تحول اداری تغییر نگرش مدیریت در بکارگیري و بازنگري واصلاح صحیح محورهاي ذیل می باشد :

1-      سرمایه انسانی : مهارتها ، دانش ، ساختار تشکیلاتی ، استعدادکارکنان و ...

2-      سرمایه اطلاعاتی : پایگاه داده ها ، نظام اطلاعاتی ، شبکه و زیر ساختها و نرم افزارها ...

3-     سرمایه پیوندي انسجام و هماهنگی کارکنان : کار سیستمی و مدیریت دانش

4-     سرمایه سازمانی: فرهنگی و راهبري سازمان

برنامه هاي تحول اداري : برنامه ریزي صحیح و درست در راستاي برنامه ریزي عملیاتی در روان سازي شرح وظایف  سازمانی با نگرش افزایش ستانده ها ( خروجی ) و کاهش هزینه ها ( ورودي ) در جهت بهره وري لازم و سرمایه گذاري هزینه هاي موثر در اجراي کیفیت کار و نهایتاً در بوجود آوردن نتایج مطلوب و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باراستی آزمایی روند کاري هم پیوند با برنامه هاي راهبردي و اثر بخشی فعالیتهاي سازمانی می باشند .

بهره وري:

1-      انجام کار درست به شیوه صحیح

2-      کارایی مثبت اثر بخشی در کار

3-     نگاه هوشمندانه مستمر به بهبود روش کار

4-     توجه مستمر به نیازهاي در حال تغییر

5-     سامان بخشیدن به مدیریت جامع عملکرد در جهت کیفیت انجام کار