Skip to content

معرفی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

معرفی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

 معاونت اداری،مالی و منابع از سه مدیریت زیر مجموعه و با واحدهای تابعه زیر به انجام وظیفه می پردازد. ‏

  •  مدیریت بودجه،تحول اداری وبهروری
  • مدیریت امور اداری وپشتبانی
  • مدیریت امور مالی
  • اداره امور حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات
  • گروه امور فنی نظارت بر طرح های عمرانی
  • دبیرخانه