Skip to content

پروژه عمرانی آشپزخانه

پروژه عمرانی آشپزخانه دانشگاه در پاییز 97 و با هزینه‌ی 5 میلیارد ریال اجرا و تاکنون 70 درصد آن تکمیل گردیده است.