Skip to content

پروژه عمرانی بتن ریزی جاده دسترسی درب 2 شمالی

پروژه عمرانی بتن ریزی جاده دسترسی درب 2 شمالی دانشگاه در پاییز 97 و با هزینه‌ی 900 میلیون ریال اجرا و بهره‌برداری گردید.