Skip to content

برگزاری جلسات شورای دبیران دانشگاه

 

جلسه شورای دبیران دانشگاه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/3/11 در دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری برگزار گردد.

 

در این جلسه مباحث ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

  •  تدوین تقویم کاری حوزه معاونت اداری و مالی،
  • بررسی روند انجام فرآیندها،
  • بررسی پیشنهاد ایجاد ساعت گزارش در طول ساعت اداری،
  • بررسی پیشنهاد ساعت کار تابستانی،
  • تعیین دبیر شورا،