Skip to content

جلسه نهایی نمودن رسته های شغلی دانشگاه

 جلسه نهایی نمودن رسته های شغلی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 99/04/01، در اتاق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع با حضور افراد ذیل برگزار گردید:

  • جناب آقای دکتر هاشمی-معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع
  • سرکار خانم دکتر نجیمی-مدیر محترم برنامه، بودجه و تحول اداری
  • سرکار خانم صابری- مدیر محترم امور مالی
  • جناب آقای محمدپور
  • جناب آقای کشاورزیان

در این جلسه به بررسی و نهایی نمودن رسته های شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه پرداختند.