Skip to content

برگزاری جلسه شورای مدیران

 جلسه کمیته عمرانی در روز یکشنبه مورخ 99/03/25، در اتاق معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع با حضور افراد ذیل برگزار گردید:

  • جناب آقای دکتر هاشمی-معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع
  • جناب آقای دکتر کیا-رییس محترم طرح های عمرانی
  • سرکار خانم دکتر نجیمی-مدیر محترم برنامه، بودجه و تحول اداری
  • سرکار خانم صابری- مدیر محترم امور مالی

در این جلسه به طرح مباحثی ذیل پرداختند:

1. درخصوص ظرفیت های تبصره بودجه سال 1399

2. پیگیری های لازم برای دریافت بودجه در بخش عمرانی

3. پیگیری لازم جهت استفاده از ظرفیت های قانون متوازن

4. ارایه توضیحاتی در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل از سوی مدیر محترم برنامه،بودجه و تحول اداری