Skip to content

نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع به صورت مجازی

نشست معاونین اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و...

 

نشست معاونین اداری،مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور بصورت مجازی در روز دوشنبه مورخ 99/02/22، در ساعت 12:30-8:30 با حضور مقام عالی وزارت علوم برگزار گردید. در این جلسه  به مباحثی ذیل پرداخت شد:

  • راهبردهای اجرایی برای تنوع بخشی منابع آموزش عالی
  • استفاده از ظرفیت های قانونی تبصره های اجرایی قانون بودجه سال99
  • برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
  • زیرساخت های فناوری اطلاعات برای بهره برداری از آموزش در فضای مجازی