Skip to content

فراخوان مناقصه خرید دستگاه جذب اتمی و نگهداری، خدمات و پشتیبانی شبکه و انفورماتیک دانشگاه

فراخوان مناقصه خرید دستگاه جذب اتمی

مناقصه نگهداری، خدمات و پشتیبانی شبکه و انفورماتیک دانشگاه

 

با توجه  به فراخوان های مناقصه جهت خرید دستگاه جذب اتمی و  نگهداری، خدمات و پشتیبانی شبکه و انفورماتیک دانشگاه، در روز شنبه مورخ 99/02/06، به ترتیب در ساعت 11 و  14 جلسه هایی مربوط به بازکردن پاکت های مناقصه شرکت کننده گان خرید دستگاه جذب اتمی در سالن کنفرانس ریاست و نگهداری، خدمات و پشتیبانی شبکه و انفورماتیک دانشگاه در اتاق معاونت اداری، مالی با حضور افراد ذیل برگزار گردید:

  • جناب آقای دکتر هاشمی-معاون اداری، مالی و مدیریت منابع
  • جناب آقای دکتر طهماسبی-معاون آموزشی و پژوهشی
  • سرکار خانم صابری-مدیر امور مالی
  • جناب آقای دکتر نبیان-مدیر امور قراردادها
  • جناب آقای محمدپور-رییس حراست