Skip to content

جلسه تقدیر از امین اموال سابق و انتصاب امین اموال جدید

 جلسه تقدیر و انتصاب امین اموال با حضور جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیر امور مالی برگزار گردید.

 

که در این جلسه از تلاش های ارزنده جناب آقای ابراهیم بابویی در امور مربوط به امین اموال تقدیر و تشکر صورت پذیرفته و همچنین جناب آقای فخرالدین کلبادی را بعنوان امین اموال جدید منتصب نمودند.