Skip to content

روند درخواست کالا از فروشگاه های طرف قرارداد

روند درخواست کالا از فروشگاه های طرف قرارداد

*روند درخواست کالا از فروشگاه های طرف قرارداد*

 

1- درخواست به معاونت اداری، مالی با تعیین مبلغ و نام فروشگاه

2- دریافت معرفی از دبیرخانه

سقف درخواست از کلیه فروشگاهها برای اعضای هیات علمی مبلغ 50/000/000میلیون ریال (پنج میلیون تومان)

و برای غیرهیات علمی مبلغ 30/000/000 میلیون ریال (سه میلیون تومان)

 

رعایت سقف درخواست کلیه فروشگاهها برای افراد الزامی است.

امکان درخواست از 1397/12/22 فراهم می باشد.